Vall d'Ebo

La Vall d'Ebo,

naturalment...

La Vall d'Ebo
Caracteristiques de la vegetació de la vall d'ebo

La Vall d'Ebo, igual que altres parts del nostre territori, ha sigut durament i repetidament castigada pels incendis forestals. Malgrat això, encara ens podem trobar zones representatives amb la vegetació potencial del territori. A més, i com a conseqüència dels incendis, també podem trobar tota la seqüència degradativa en les comunitats vegetals, les quals passem a comentar breument.


 

Les diverses formacions vegetals les podem descriure com a climatòfiles, si estan directament relacionades amb el clima i el sòl del territori, i com a edafòfiles, si depenen directament de la humitat, la salinitat, la nitrofilia o altres factors. Anem a parlar un poc de les primeres.


 

Com a representant de la vegetació potencial sobre sòls calcàris de la zona litoral seca o subhumida trobem els carrascals, els quals podem definir com a formacions boscoses amb predomini de la carrasca. Constaria dels següents estrats de vegetació:
- estrat arbori, amb carrasques ( Quercus rotundifolia i Quercus ilex).
- estrat subarbustiu dens, amb llentiscle (Pistacilentiscus), espinals (Rhamnus sp.), genebres (Juniperus sp.).
- estrat amb lianes, com l'aritjol (Smilax aspera)madreselva (Lonicera implexa), vidiella (Clematis flammula), rogeta (Rubia peregrina), etc.
- espècies característiques i diferencials termòfiles: margalló (Chamaerops humilis), ginestó (Osyris quadripartita), etc.


 

Actualment, només podem trobar carrascals amb aquestes característiques, ben conservats, en unes poques zones del terme, especialment en la "muntanyeta". Malgrat això, la carrasca i moltes de les espècies a ella associades són relativament freqüents en tot el territori.
La degradació dels carrascals deriva en primer terme en un llentisclar, amb un clar predomini del llentiscle, coscoll (Quercus coccifera), margalló, genebre, arç negre (Rhamnus lycioides), ullastre (Olea europaea var. sylvestris), garrofer (Ceratonia iliqua), etc. Aquestes espècies creen un ambient ombrívol, la qual cosa fa que l'estrat herbaci siga molt pobre, destacant el llistó (Brachypodium retusum). Encara podem trobar llentisclars, formant xicotetes colònies en les zones més protegides de l'acció humana.

 

La segona etapa de substitució origina matolls (timoners, romerals, estepers, etc.), les quals són formacions obertes dominades per plantes amb una alçària menor d'un metre. Constitueixen les vertaderes garrigues, amb espècies com el romer (Rosmarinus officinalis), cepell (Erica multiflora), estepa (Cistus albidus), argelaga (Ulex parviflorus), etc. Aquesta comunitat està ben representada en el territori, especialment en zones repetidament cremades.
Per últim, la tercera etapa de substitució en la sèrie degradativa, és la formada pels pasturatges, constituida per praderes seques, situades en zones molt egradades del bosc i matoll, les quals es mantenen gràcies a la humitat climàtica. Les espècies més abundants pertanyen a les gramínies i a les lleguminoses.
Atenció especial mereixen les àrees amb pi blanc (Pinus halepensis), les quals són restes de passades repoblacions, però com a conseqüència del seu caràcter piròfit també són escasses hui en dia.


 

Pel que fa a les formacions edafòfiles, comentarem primer els baladrars, dominats pel baladre (Nerium oleander ), molt abundant al llarg del riu Girona. Normalment va acompanyat d'esbarzers (Rubus ulmifolius), i de rosers silvestres (Rosa sp.), fent impenetrable en molts punts la rambla del riu. Un segon tipus de comunitats edafòfiles són les nitròfiles, és a dir, aquelles amb afinitat per medis rics en elements nitrogenats solubles, els quals van lligats a l'activitat humana i ramadera (vores de camins, camps de cultiu, corrals,etc.). Són comunitats amb un elevat nombre d'espècies, moltes d'elles cosmopolites i altres exòtiques. La vegetació nitròfila és un excel.lent bioindicador de la degradació. Com a exemple, podem citar a les ortigues (Urtica sp.), vareta de Sant Josep (Asphodelus fistulosus), blet (Chenopodium album), i nombroses compostes, etc.


 

Altres comunitats més especialitzades, també presents en el territori, són aquelles formades per vegetals que viuen a les zones d'ombria on l'aigua regala , amb falzia de pou (Adiantum capillus-veneris), o en zones amb una elevada humitat edàfica, amb joncs. (Pascual Durà)
A continuació, oferim un llistat (no exhaustiu) de la Flora local que hem pogut catalogar gràcies a la col·laboració de la Conselleria de territori i vivenda, "Costumari Botànic" de Joan Pellicer (Ed.elBullent), i la paciència de Joan-ma, Pep, Pascual i altres. (El "+" assenyala els endemismes)

 
ESPÈCIE NOM LOCAL
Acanthus mollis Carnera
Acer monspessulanum+ Auró+
Aceras anthropophorum+ Orquidea?+
Achillea ageratum Herba Cuquera
Adiantum capillus-Veneris Falzia
Agave americana Pitera
Agrimonia eupatoria Serverola
Ajuga iva Sempreviva
Alcea rosea Malva vera
Allium ampeloprasum All porro
Allium cepa Ceba
Allium sativum All
Aloe vera Assèver
Anacyclus clavatus Panigroc
Anacyclus valentinus Bóligs
Anchusa italica Llengua de bou
Andryala ragusina Llonja
Anthemis arvensis Camamirla borda
Aphyllanthes monspeliensis Juncillo
Apium graveolens Api
Arctium minus Lleparassa
Arenaria aggregata+ Arenària+
Arenaria montana+ Arenària vera+
Arenaria valentina+ Arenaria+
Arisarum vulgare Rapa / Dragoneta
Aristolochia Baetica+ Aristoloquia+
Aristolochia paucinervis Carabasseta
Aristolochia pistolochia Aristoloquia
Artemisia absinthium Donzell
Artemisia lucentica Botja
Arundo donax Canya
Asparagus acutifolius Asparraguera
Asperula cynanchica Vareta d'or
Asphodelus fistulosus Vareta de sant josep
Asphodelus ramosus Gamó
Asplenium onopteris Falzia negra
Asplenium trichomanes Falzia roja
Atractilis humilis Card Hereu
Avena byzanthina Caüla
Bellis annua Margarida
Biarum dispar+ Orquídea?+
Bidens aurea Botons d'or
Biscutella montana+ Llunetes+
Biscutella rosularis+ Llunetes+
Biscutella stenophylla+ Herba de llunetes+
Borago officinalis Borratja
Brachypodium retusum Fenàs/Llistó
Brassica repanda+ Ravenissa+
Bufonia perennis+ Junquillo falç+
Buplerum fruticescens Ajoca perdius
Bupleurum rigidum Orella de llebre
Calamintha sylvatica Mentera
Calendula arvensis Llevamá
Calicotome spinosa Cambrona
Campanula rotundifolia+ Campaneta de roca+
Capsella bursa-pastoris Sarro de pastor
Capsicum annuum ditet
Cardaria draba Muixos
Cardina corymbosa Card cigrell
Carduncellus monspeliensium Escanyaboc
Carduus assoi+ Card ver+
Carduus nutans Card
Carlina gummifera Card sant
Carthamus arborescens Card de camí
Carthamus lanatus lanatus Card fuet
Catananche caerulea Cerverina
Celtis australis Llidoner
Centaurea aspera stenophylla Bracera
Centaurea aspera+ Santaula+
Centaurea calcitrapa Obreülls
Centaurea mariolensis Bracera
Centaurea rouyi+ Bracera+
Centaurium quadrifolium Centaura
Centranthus ruber Favera borda
Ceratonia siliqua Garrofer
Ceterach officinarum Herbeta doraeta
Chaenorhinum origanifolium+ Esperons de roca+
Chamaerops humilis+ Margalló+
Chenopodium album Blet
Chondrilla juncea Cama-roja dolça
Chrysanthemum segetum Ull de bou
Cichorium intybus Cama-roja
Cirsium arvense Calcida
Cirsium monspessulanum ferox Lletugueta de sèquia
Cirsium valentinum+ Card morat+
Cistus albidus Estepera
Cistus clusii Romerola
Cistus crispus Xara
Clematis flamula Vidiella
Conium maculatum Cicuta major
Convolvulus arvensis Corretjola
Coriaria myrtifolia Roldor
Coris monspeliensis Sumac
Coris monspeliensis+ Iva+
Coronilla scorpioides Enamorà
Crataegus azarolus Sorollera
Crataegus monogyna Cireretes de laguar
Crepis albida+ Llicsó de penya+
Crepis capillaris Cabellets
Crepis foetida Herba pudenta
Crepis vesicaria Cap roig
Cucurbita pepo Carabassera
Cuscuta epithymum Cabellets
Cydoniaoblonga Codonyer
Cynanchum acutum Matagós
Cynoglossum creticum Besneula
Cytinus hypocistis Melera
Cytisus heterochrous+ Ginesta+
Daphne gnidium Matapoll
Daucus carota Safanoria
Delphinium staphisagria+ Paparra+
Dictamnus hispanicus+ Amfàbiga de pastor+
Digitalis obscura Clavellinera borda
Diplotaxis erucoides Ravanell
Dipsacus fullonum Cardador
Dorycnium hirsutum Coronela
Echinops ritro Perica blau
Echium vulgare Bovina
Elaeoselinum tenuifolium+ Fenoll marí+
Elaeselinum asclepium Neldo
Epherda fragilis Ginesta borda
Epipactis parviflora+ Orchidea?+
Equisetum ramosissisum Coeta de cavall
Erica multiflora Xipell/Cepell
Erica terminalis+ Erica+
Erinacea anthyllis Coixí de monja
Erodium saxatile+ Agulla de penya+
Eruca vesicaria Ruca
Erucastrum virgatum+ Ravenissa de roca+
Eryngium campestre Card perical
Erysimum gomezcampoi+ Erismo+
Euphorbia characias Lletrera
Euphorbia isatidifolia+ Lletera terrera+
Euphorbia serrata Lletreguera
Ferula communis Canyafel
Ficus carica Figuera
Foeniculum vulgare Fenoll
Fraxinus ornus+ Fleix+
Fumaria capreolata Ponedora
Galium valentinum+ Qualladora+
Globularia alypum Saüllà
Hedera helix Hedrera
Hedypnois cretica Herba plana
Helianthemum origanifolium Setge
Helichrysum stoechas Botja
Heliotropum europaeum Heliotrop
Hippocrepis valentina+ Ferradura de roca+
Hordeum murinum Margall d'Espiga
Hyparrhenia hirta Asbelatge
Hypericum ericoides Cor de penya
Hypericum ericoides+ Pinzell de roca+
Hypericum perforatum Pericó
Hypochoeris radicata Coleta
Inula viscosa Jolivarda
Iris germánica Lliri
Jasonia glutinosa àrnica
Juglans regia Anouer
Juniperus communis communis Ginebre
Juniperus oxycedrus Ginebrer
Juniperus phoenicea Sevina
Kundmannia sicula Fenollassa
Lathyrus tremolsianus+ Pesol bord+
Laurus nobilis+ Llorer+
Lavandula latifolia Espígol
Leuzea conifera Carxofa borda
Linaria cavanillesii+ Gallo de roca+
Linaria depauperata+ Gallets+
Linum usitatissimum Lli
Lithospermum fruticosum Herbeta de (la) sang
Lolium rigidum Margall
Lonicera implexa Madreselva
Lythrum salicaria Salicària
Malva silvestris Malvera
Marrubium vulgare Manrúbio
Medicago sativa Alfàls
Melissa officinalis Tarongina
Mentha pulegium Menta
Mentha spicata Herba sana
Mentha suaveolens Menta Borda
Mercurialis tomentosa Orelleta de rata
Morus Alba Morera (blanca)
Morus Nigra Morera (negra)
Myrthus communis Murta
Nasturtiumofficinalis Crèixens
Nerium oleander Baladre
Ocimum basilicum Amfàbiga
Oenanthe lachenalii Fenoll d'aigua
Olea europeae sylvestris Olivera borda/Ullastre
Onobrychis argentea+ Esparceta+
Ononis fructicosa Cigronera
Opuntia ficus Palera
Orchis olbiensis+ Orchidea?+
Origanum vulgare Orenga
Osyris quadripartita Ginestó
Papaver rhoeas Rosella
Papaver somniferum Cascall
Parietaria judaica Roca(o rapa)-morella
Paronychia argentea Herba capçotera
Paronychia suffruticosa+ Sanguinaria+
Pastinaca sativa Xirivía
Phagnalon saxatilis Botja
Phillyrea latifolia+ Aladern+
Phyllitis scolopendrium+ Llengua de cérvol+
Pimpinella gracilis+ Julivert negre+
Pinus halepensis Pi Bord(blanc)
Pinus Pinea Pi Ver
Pistacia lentiscus Mata/Llentiscle
Pistacia terebinthus Cornicabra
Plantago Albicans Penosella
Plantago coronopus Rampets
Plantago major Plantatge
Polypodium cambricum Polipodi
Portulaca oleracea Verdolaga
Psoralea bituminosa Girasol de marge
Pteridium aquilinum Falaguera
Punica granatum Magraner
Pyrus malus Pomera
Quercus coccifera Coscoll
Quercus faginea Gal·ler
Quercus ilex Carrasca
Reichardia intermedia Brescaconilla
Reichardia picroides Brescaconilla
Reichardia tingitana Brescaconilla
Reseda valentina+ Reseda+
Retana sphaerocarpa Ginestera
Rhamnus alaternus Mombrú
Rhamnus lycioides+ Arç negre/Aranyoner+
Rosa sp. Roser
Rosmarinus officinalis Romer (mascle)
Rubia peregrina Rogeta
Rubus ulmifolius Esbarzer
Rumex crispus Esparadella
Ruta angustifolia Ruda
Salix alba Salze
Salix atrocinera Sarga (negra)
salix elaeagnos Sarga
Salix eriocephala Vareta de sant Josep
Salvia blancoana+ Sàlvia+
Salvia verbenaca Tàrrec
Sambucus nigra Saüc
Santolina chamaecyparissus Camamirla
Saponaria glutinosa Saponària
Saponaria ocymoides Alfàbega borda
Sarcocapnos saetabensis+ Orelleta de roca+
Satureja Fruticosa Pur(r)iol
Satureja obovata+ Sejolina+
Saxifraga corsica+ Saxifraga+
Saxifraga longifolia+ Corona de rei+
Scabiosa atropurpurea Escapiosa
Scabiosa saxatilis+ Escabiosa+
Scandix pecten-veneris Agulles de pastor
Scirpus holoschenus Jonquera
Scolymus hispanicus Cardet (de moro)
Scorpiurus subvillosus Llenguetes (d'ovella)
Scrophularia balbisii+ Setge+
Scrophularia tanacetifolia+ Setge ver+
Sedum album Raïm de sapo
Sedum sediforme Raïmet de pastor
Selaginela denticulata Selaginel·la
Sideritis angustifolia Rabet de gat
Sideritis dianica+ Rabet de gat de la Marina+
Sideritis tragoriganum+ Cua de gat+
Silene latifolia Xiulitera
Silene mellifera+ Esclafidora (apegalosa)+
Silene vulgaris vulgaris Conillets
Sisymbrium crassifolium+ Rabanillo+
Smilax aspera Arítjol
Solanum dulcamara Dolçamara
Solanum lycopersicum Tomaquera
Solanum nigrum Tomaquera del diable
Sonchus oleraceus Llicsó
Sonchus tenerrimus Llicsó de perdiu
Spiranthes spiralis+ Orchidea?+
Stachis heraclea Santónica
Stipa tenacissima Espart
Taxus baccata+ Teix+
Teucrium buxifolium+ Poliol de roca+
Teucrium Chamaedrys Camedrí (Brotónica)
Teucrium flavum+ Quina+
Teucrium homotrichum+ Herba cuquera+
Teucrium polium Timó mascle
Thapsia villosa Fenollassa groga
Thymelaea hirsuta Verdolera
Thymelaea tinctoria Merdacruix
Thymus piperella+ Pebrella+
Thymus vulgaris+ Timó+
Tilia platyphyllos Til·ler
Trachelium caeruleum Orogal
Tricum aestivum Forment/Blat
Trifolium repens Trèvol
Typha latifolia Bova
Ulex parviflorus Angilaga
Ulmus minor Om
Urginea maritima Ceba porrera
Urtica urens Ortiga
Vaccaria hispanica Vacària
Verbascum thapsus Col de moro
Verbena officinalis Berbena
Vicia faba Favera
Vinca difformis Vinca
Vincetoxicum nigrum Masera
Vitis Vinifera Vinya
Vivurnum tinus Ambroser
Zea Mays Dacsera
 

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i obtindre dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús. Al continuar amb la navegació entenem que s´accepta la nostra política de cookies.